Instruktor IANTD #9801 Ladislav Hájek Škola potápění GoDive IČO: 63541033

           

 Informace o opatřeních na ochranu  osobních údajů a zásady ochrany pro uživatele našich webových stránek www.godive.cz

 

 

                      1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.          Zpracovává/me Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2.         Vaše Osobní údaje,  zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

-       plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření  přijatých před uzavření smlouvy na žádost  subjektu údajů

-       pro splnění  právních povinností

-       z důvodu nezbytných pro účely ochrany oprávněných zájmů ,

-       Vašeho souhlasu

1.3.         Osobní údaje budou Instruktorem/námi  poskytnuty těmto třetím osobám:

-       externí účetní

-       externí advokátní kanceláři pouze v případě  řešení konkrétních  případů;

-       osobám poskytujícím instruktorovi serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

-        osobám určeným na základě Vaší žádosti

 

1.4.         Osobní údaje členů IANTD budou  zpracovávány po dobu trvání – členství v IANTD, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností instruktora podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 5 let od ukončení členství  ( nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší). Osobní údaje ostatních osob,  budou instruktorem/ námi zpracovávány po dobu trvání Smluvního vztahu s těmito případnými osobami, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 3 let( nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší, či nevyplývá –li potřeba delšího zpracování z důvodu běhu reklamačních lhůt – max. 10 let,)

1.5.         V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

Právo na přístupk Osobním údajům u  instruktora/ nás, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být  požadována  přiměřená úhrada administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že  instruktor/my  musí/me vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii)  instruktor/my  již Osobní údaje nepotřebuje/me pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Instruktor/ my může/me mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby  tyto údaje byly předány  jinému správci.

Právo vznést námitkuproti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u instruktora / nás  či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Osobní údaje dále nebudou zpracovávány, pokud se neprokáží závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.6.         Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u  instruktora/nás buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@godive.cz

1.7.         Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

1.8.         Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost poskytnutí plnění ze strany instruktora / nás .

1.9.         Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

1.10.      Člen IANTD má možnost přístupu k osobním  údajům, které v rámci organizační struktury IANTD jsou předmětem zpracovávání a uchovávání, má možnost  jejich on-line kontroly a aktualizace prostřednictvím webových stránek  IANTD za použití hesla. Heslo je automaticky generováno při 1. přihlášení se člena do systému s tím, že člen má možnost kdykoli přihlašovací heslo změnit.

 

 

  1. 2.             PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.                Byla přijata technická  opatření k ochraně analogových  i elektronických dokumentů, Směrnici o  ochraně osobních údajů a  Bezpečnostní směrnici  a vede záznamy o zpracování údajů v souladu  s podmínkami GDPR. Osobní údaje členů IANTD jsou předávány  do třetích zemí pouze v rámci organizační struktury IANTD a na žádost  poskytovatelů těchto údajů a v rozsahu stanoveném smlouvo se subjektem údajů. Osobní údaje jiných osob nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou případného předání dle bodu 1.3.

 

 

  1. 3.              DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1.                   Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.godive.cz  informujeme  o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: info@godive.cz .Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

3.2.                    Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme, s výjimkou osobních údajů členů IANTD, které nám byly poskytnuty v analogové podobě,  přičemž členství je podmíněno  souhlasem zákonného zástupce. Tyto naše členy mladší 16 let zásadně nekontaktujeme ve věci zasílání  jakýchkoli obchodních nabídek.

3.3.                     Pro případ, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Toto je rozsah  zpracovávaných údajů, kterými  mohou být zejména:  vaše jméno a příjmení, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa

3.4.                      Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

3.5.                      Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

3.6.                       Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám s Vaším souhlasem či na Vaši žádost zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na  info@godive.cz  ,nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.